Regulamin

§1 Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem sklepu internetowego roltomrolety.pl jest:

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA

ul. Stanisława Lenartowicza 6

34-120 Andrychów

NIP:5512656574

REGON: 523190665

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa Śródmieścia W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000993151.

e-mail: sklep@roltomrolety.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)

3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na aukcjach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez system zamówień sklepu roltomrolety.pl

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany podczas składania zamówienia adres. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na aukcjach internetowych Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/ Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

6. Klient/ Przedsiębiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu. 

8. Czas dostawy:

Ponieważ nasze produkty są wykonywane na zamówienie według preferencji kupującego czas dostawy wynosi od 5 do 20 dni.

§3 Płatności

1. Klient/ Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności za zamówione Towary:

Płatności BLIK

karta płatnicza

przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

płatność przelewem (przedpłata),

płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU (elektroniczna),

płatność przy odbiorze (pobranie).

2. Koszty dostawy

Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 12zł do 30zł  i jest zależny od gabarytu przesyłki.”

Szczegółowy cennik znajdziesz tutaj: https://roltomrolety.pl/-8-dostawa .

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku Towarów wykonywanych na Państwa indywidualne zamówienie i według Państwa wytycznych (np. rozmiar, kolor), których wartość przekracza 1000,00 zł brutto należy opłacić zadatek w wysokości 30% wartości zamówienia. Po zaksięgowaniu zadatku zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Rozwiązanie umowy na etapie gdy jest już w realizacji skutkuje brakiem możliwości zwrotu zadatku. 

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane bądź przekazane do produkcji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

3. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt  kurierowi, sporządzić właściwy protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

4. Reklamacje w przypadku uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez Kupującego  i dostawcę przesyłki.

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient / Przedsiębiorca powinien skontaktować się ze Sklepem najlepiej mailowo pod adresem: sklep@roltomrolety.pl lub telefonicznie pod numerem: 502 440 375 w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Jeżeli strony tak ustalą należy odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Formularz Reklamacyjny stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. Koszty wysyłki pokrywa Klient / Przedsiębiorca.

Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA

ul. Stanisława Lenartowicza 6

34-120 Andrychów

tel: 502 440 375

2. Przedsiębiorca ma prawo zgłosić wadę sprzedającemu, czyli skorzystać z rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta / Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi / Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi / Przedsiębiorcy poniesione koszty wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient / Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi / Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta / Przedsiębiorcy.

6. Każdy Klient / Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta / Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. Sklep odpowiada przed Klientem / Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych).

8. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: info sklep@roltomrolety.pl

3. Prawo to przysługuje także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pozostali przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na przykład w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będą mogli korzystać z tego uprawnienia, chyba że Sklep ustali ze stroną inaczej.

4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. roleta tworzona/docinana pod wymiar)

o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Uprawnienie do odstąpienia od zawieranej umowy, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

§ 7 Gwarancja

Towary oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją.

Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana. 

W przypadku silników okres ten jest dłuższy i wynosi odpowiednio:

- silniki Inel: 5 lat gwarancji

- silniki Aluprof: 4 lata gwarancji

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności Towaru z umową.

§8 Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy roltomrolety.pl

Dane zostały pozyskane przez nas:

podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na stronie internetowej sklepu internetowego;

w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na stronie internetowej roltomrolety.pl, bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta;

w związku z transakcjami zakupu realizowanymi poprzez telefon

w trakcie zapisu do naszego newslettera.

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy przetwarza dane zgodnie z obowiązującym na terenie Unii Europejskiej Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

I. Administrator danych osobowych  

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Stanisława Lenartowicza 6 34-120 Andrychów, NIP:5512656574, REGON: 523190665, KRS: 0000993151 (dalej: ,,My”, ,,roltomrolety.pl”, „Sklep internetowy”, „Sklep” albo ,,Spółka”) właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.roltomrolety.pl

 

 

II. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania państwa danych osobowych przez roltomrolety.pl?  

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego roltomrolety.pl;

zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;

obsługi reklamacji, gdy złożą Państwo taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas są kierowane (np. przez formularz kontaktowy);

kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.  

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu roltomrolety.pl, którym jest:

prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośrednio własnych usług roltomrolety.pl, towarów Sklepu roltomrolety.pl lub usług bądź towarów osób trzecich;

kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;

organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział.

W przypadku Państwa zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział,

dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dopasowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach roltomrolety.pl lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na roltomrolety.pl,

zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych roltomrolety.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzania badań i analiz roltomrolety.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tego sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyrażono. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie Państwo swojej zgody.      

 

III. Dane zbierane przez sklep internetowy za pomocą plików cookies    

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowane opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może także gromadzić dane zbierane zwyczajowo przez administratorów systemów internetowych, w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj Platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który została załadowana strona, na której web beacon został umieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.    

 

IV. Dane zbierane przez sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów  

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji

a) w przypadku osób prywatnych:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania zamawiającego,

3) adres zamieszkania na jaki ma być dostarczona przesyłka (jeśli inny niż adres zamawiającego),

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu,  

b) w przypadku firm (chcących otrzymać FVAT lub wyrażających chęć podjęcia stałej współpracy ze Sklepem Internetowym)

1) nazwę firmy,

2) NIP,

3) adres siedziby firmy,

4) adres dostawy przesyłki (jeśli jest inny niż adres siedziby firmy),

5) adres poczty elektronicznej,

6) numer telefonu.  

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą podawać Państwo tych danych, jeśli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub adresu e-mail: sklep@roltomrolety.pl, numeru telefonu 502 440 375.    

 

V. Marketing sklepu internetowego  

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celu prezentacji oferty handlowej własnych produktów roltomrolety.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.    

 

VI. Udostępnianie danych osobowych  

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Sklepu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.  

 

VII. Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.  

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania, lub cofnięcia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.  

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.  

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym roltomrolety.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.  

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?  

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?  

Profilowanie danych osobowych przez roltomrolety.pl polega na przetworzeniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, a także wyświetlanie reklam behawioralnych. Profilujemy jedynie jeśli zostało na to wyrażona zgoda.

 

VIII. Środki techniczne i państwa obowiązki  

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, a w szczególności: pracownicy roltomrolety.pl bez uprawnień nie mają dostępu do Państwa danych osobowych, wydruki komputerowe zawierające dane osobowe, a przeznaczone do likwidacji są niszczone w sposób bezpowrotny, w celu dodatkowej ochrony Państwa danych osobowych stosowane jest przez wszystkich pracowników komputerowych Sklepu Internetowego oprogramowanie antywirusowe z codzienną aktualizacją baz wirusów, dostęp do Państwa danych osobowych oraz uprawnienia do ich ew. modyfikacji mają tylko wskazani pracownicy Sklepu Internetowego, na których m.in. spoczywa obowiązek minimalnie raz na 30 dni zmiany hasła logowania do systemu oraz każdorazowego wylogowania się z systemu przy opuszczeniu stanowiska pracy. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.  

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności swoje hasło oraz login do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie oraz podczas chęci złożenia dyspozycji telefonicznej modyfikacji złożonego zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.    

 

IX.  W jaki sposób możecie państwo korzystać z przysługujących praw  

Możecie Państwo skontaktować się z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W tym celu należy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: sklep@roltomrolety.pl

adres pocztowy: ul. Lenartowicza 6, 34-120 Andrychów.  

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzanych danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli;

Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.  

 

X.  Inne strony internetowe  

W ramach Sklepu Internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez niego. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.   

§9  Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi / Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient / Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA

ul. Stanisława Lenartowicza 6

34-120 Andrychów

sklep@roltomrolety.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy

następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:___________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:_____________________________________________________

Adres Konsumenta:____________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:___________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA

ul. Stanisława Lenartowicza 6

34-120 Andrychów

sklep@roltomrolety.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w

następujących produktach:______________________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_____________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________